Voorwaarden

ALGEMEEN    

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

- Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden

- Alle opgegeven afmetingen zijn circa afmetingen

- De prijzen zijn inclusief btw

- Standaard wordt het dennenhout behandeld met drukgeïmpregneerd zoutgroen, tenzij anders vermeld

- Prijs voor maatwerk op aanvraag. Bestellingen van maatwerk moeten schriftelijk gebeuren

- Klachten moeten binnen de 2 dagen na levering gemeld worden per mail, brief of fax

- Producten welke niet worden vermeld in onze catalogus kunnen verkregen worden op bestelling. Prijs op aanvraag.

- Goederen die door de klant zijn gebruikt, bewerkt of getransformeerd worden nooit teruggenomen.


FOTO'S EN AFBEELDINGEN

De foto' en afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid en zijn niet bindend. Alle afmetingen zijn benaderend. Hout is een levend materiaal waardoor de opgegeven afmetingen niet exact zijn. We behouden ons het recht om productspecificaties te allen tijde te wijzigen. Onder voorbehoud van fouten en productwijzigingen.


LEVERINGSTERMIJN

- Uit voorraad: maximum 1 week na orderbevestiging

- Niet uit voorraad: maximum 8 weken na orderbevestiging

- Maatwerk: maximum 10 weken na orderbevestiging + 50% voorschot


LEVERINGEN

- Bestellingen lager dan 600 euro: 89 euro transportkosten

- Bestellingen van 600 tot 1200 euro: 59 euro transportkosten

- Bestellingen van 1200 tot 1800 euro: 39 euro transportkosten

- Bestellingen groter dan 1800 euro: franco levering

- Lossen gebeurt naast de vrachtwagen

- er kan een extra leveringskost worden aangerekend wanneer de afmetingen afwijken. Leveringkost wordt dan op maat aangeboden.


KLACHTEN

Om aanvaard te worden moeten klachten i.v.m. afmetingen en hoeveelheden gemaakt worden bij afname van de goederen, klachten i.v.m. de kwaliteit binnen de 2 dagen na afname. Het uitbreken, opnieuw plaatsen, aanleveren van bouwstoffen en manuren worden niet vergoed door de firma Botanica Wood NV.


BESTELLINGEN

Openstaande bestellingen worden gefactureerd aan de prijs van de dag van afhaling.

Gereserveerde, niet afgehaalde producten worden maximaal 3 weken bijgehouden.


Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van kracht:


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1: Aanvaarden van de voorwaarden

De hiernavolgende voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en leveringen uitgevoerd door de firma en de op de tussen de firma en de klant gesloten overeenkomsten, tenzij de firma schriftelijk een afwijkende overeenkomst heeft aangevraagd. De algemene aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts geldig indien ze overeenstemmen met de algemene voorwaarden van de firma of door deze schriftelijk werden aanvaard.

Art. 2: Prijzen

De klant is strikt gehouden tot betaling van de prijs. Deze wordt vastgesteld in functie van de markt- en prijzenconjunctuur. Iedere verhoging van deze prijzenconjunctuur tussen het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en de levering, zal aan de klant doorgerekend worden. De firma is in ieder geval gerechtigd om, in geval van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, zoals verhoging van rechten en accijnzen op de te leveren producten, verhoging van vrachtprijzen, verhoging van de prijzen van de basisproducten, verhoging van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectoriële C.A.O.'s, wijzigingen in de valuta e.d. na het sluiten van de overeenkomst, een evenredige prijsverhoging toe te passen. De betaling van iedere eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in dit artikel zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom. De BTW en iedere andere belasting die niet vermeld of begrepen is in de prijs alsmede de vervoer- en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant.

Art. 3 : betaling

Alle facturen zijn contant bij ontvangst betaalbaar in de firma, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de klant. Iedere factuur zal bij gebreke aan geschreven protest binnen de 8 dagen na haar verzending, door middel van een aangetekend schrijven, als aanvaard worden beschouwd. Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd ten belope van 1 % per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag (met een minimum van 150 euro) als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling. Indien de klant niet tijdig betaald, heeft de firma het recht zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door middel van een enkele kennisgeving aan de klant, als ontbonden te beschouwen zodat de firma van alle leveringen is ontslagen, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de klant. Bij laattijdige betaling, die niet de intussen opgelopen intresen en verhogingen dekt, kan de klant de betaling die hij doet, niet toerekenen op de hoofdsom eerden dan op de rentetermijnen of de intresten, en dit overeenkomstig artikel 1254 Burgerlijk Wetboek. De betaling die op de hoofdsom en de intresten gedaan wordt, maar waarmee de hele schuld niet is gekweten, wordt in de eerste plaats op de intresten en verhogingen toegerekend. Uitstel van betaling kan door de firma uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een uitzonderlijke of bijzondere beslissing. in ieder geval kan een dergelijke, zelfs vernieuwde en/of herhaalde toegeving nooit geïnterpreteerd worden als een van de huidige voorwaarden afwijkende gewoonte. Wisselbrieven, die nooit als een schuldhernieuwing kunnen worden beschouwd, worden in principe slechtst aanvaard vanaf een minimale waarde van 620 euro, met uitzondering van wisselbrieven getrokken op het bankdisconto van de klant. De firma heeft het recht, indien zij dit nodig acht, op de klant een wissel te trekken, betaalbaar op dezelfde vervaldag als deze voorzien voor de desbetreffende facturen. De disconto- en incassokosten dienen door de klant gedragen te worden.

Art. 4: levering en aanvaarding

De levering geschiedt van af fabriek, onverschillig wat ten aanzien van de vrachten en andere kosten is overeengekomen en wie voor de verzending zorg draagt, zodat de goederen steeds reizen voor risico van de klant. Na het verstrijken van de uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijnen zijn de goederen steeds voor risico van de klant, ook al bevinden ze zich in de magazijnen van de firma. De klant zal de bestelde goederen onmiddellijk bij de levering en ten laatste bij de aankomst op de plaats van bestemming, indien de goederen vervoerd worden, naar kwaliteit en kwantiteit onderzoeken. De klant dient de eventuele gebreken of tekortkomingen schriftelijk kenbaar te maken onmiddellijk nadat hij ze ontdekt heeft of diende te ontdekken door vermelding op de leveringsbon en in ieder geval door schriftelijke bevestiging binnen de 24 uur, nadat hij ze ontdekt heeft of diende te ontdekken. Klachten die de firma nadien bereiken worden niet meer aanvaard. Bij iedere klacht moet de firma de gelegenheid krijgen het geleverde te controleren. Een en ander geldt op straffe van verval van alle rechten.

Art. 5: eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat eerst na volledige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen met inbegrip van eventuele intresten, verhogingen en kosten op de klant over. indien de klant niet tijdig betaalt en voorst, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, zijn bedrijf verkoopt of vereffent of indien beslag wordt gelegd op een of meer van zijn goederen is de firma onherroepelijk gemachtigd de goederen die zijn eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden, onverminderd toepassing van het bepaalde in artikel 4. De firma verwittigt voorafgaandelijk de klant per aangetekend schrijven van haar beslissing tot terugname, alsmede van de ontbinding van de overeenkomst. Alle risico's en kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de klant. De firma is gerechtigd om alle aan de klant toebehorende goederen, die nog in zijn bezit zijn of de door de klant betaalde voorschotten te behouden als pand tot de klant al zijn verplichtingen tegenover haar heeft voldaan.

Art. 6: uitdrukkelijke ontbindend beding

Onverminderd de toepassingen van hetgeen in het bijzonder is bepaald in de voorafgaande artikelen, hebben partijen het recht op de overeenkomst als ontbonden te beschouwen bij niet-naleving door de medecontractant van één van diens verplichtingen. De benadeelde partij kan in zulk geval aanspraak maken op een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding bepaald op 25 % van de prijs van de goederen, onverminderd diens recht om een grotere schade te bewijzen.

Art. 7: bevoegdheidsbeding

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32 35 95 en fax 050/45 60 74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.